Mogućnost rada za umirovljenike

Mogućnost rada za umirovljenike

Člankom 99. stavkom 1. Zakona o mirovinskom osiguranju koji je stupio na snagu 01.08.2021. godine (NN 157/13, 151/14, 33/15, 93/15, 120/16, 18/18, 62/18, 115/18, 102/19, 84/21, u daljnjem tekstu: ZOMO) propisano je da se korisniku mirovine koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja.

 

Od navedenoga pravila, člankom 99. stavkom 2. ZOMO propisano je izuzetak u svrhu omogućavanja zaposlenja korisnika mirovine, bez gubitka mirovine, ali pod uvjetima propisanim ZOMO.

 

 Starosna mirovina

Člankom 99. stavkom 3. ZOMO propisano je da se ne obustavlja mirovina:

 1. korisniku starosne mirovinekoji je ostvario starosnu mirovinu prema člancima 33. i 180. ZOMO i nastavi raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu
 2. korisniku starosne mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu prema člancima 33. i 180. ovoga Zakona i korisniku starosne mirovine koji je tu mirovinu ostvario do stupanja na snagu ovoga Zakona koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena

Posebne kategorije starosne mirovine:

 1. korisniku starosne mirovineostvarene prema posebnim propisima o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnihvojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ili propisu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenika na poslovima razminiranja koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena (isplaćuje se puna mirovina (100%))
 2. korisniku starosne mirovine ostvarene prema posebnim propisima o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba ili propisu o posebnim pravima iz mirovinskog osiguranja zaposlenikana poslovima razminiranja koji se tijekom korištenja prava zaposlis punim radnim vremenom (isplaćuje se 50% mirovine)

 

Starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika

Člankom 99. stavkom 3. ZOMO propisano je da se ne obustavlja mirovina:

 1. korisniku mirovine koji je ostvario starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranikaprema članku 35. ovoga Zakona i nastavio raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu
 2. korisniku starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena

 

Invalidska mirovina

Člankom 99. stavkom 3. ZOMO propisano je da se ne obustavlja mirovina:

 1. korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne nesposobnosti za rad, ostvarene do stupanjana snagu ovoga Zakona
 2. korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnostiostvarene prema ovome Zakonu

Isplata mirovine se OBUSTAVLJA:

- Korisniku invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje isplata mirovine se obustavlja i podliježe obveznom kontrolnom pregledu. Ako se na kontrolnom pregledu utvrdi da invalidnost ne postoji jer se zdravstveno stanje poboljšalo, osoba gubi pravo na invalidsku mirovinu.

- Korisniku invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad, odnosno potpunog gubitka radne sposobnosti prevedene na starosnu mirovinu koji se zaposli ili počne obavljati djelatnost na osnovi koje postoji obveza na osiguranje, obustavlja se isplata mirovine i podliježe obveznom kontrolnom pregledu.

POSEBNA KATEGORIJA:

Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne ili opće nesposobnosti za rad prema posebnom propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, koji prema tom propisu za vrijeme obavljanja dužnosti upravitelja zadruge nije obvezno osiguran na mirovinsko osiguranje, ne obustavlja se isplata mirovine niti se po toj osnovi ponovno određuje kada poslove upravitelja zadruge obavlja bez plaće i naknade.

Korisniku invalidske mirovine zbog opće nesposobnosti za rad odnosno zbog potpunoga gubitka radne sposobnosti kojemu je ta mirovina prevedena u starosnu mirovinu, prema članku 58. stavku 1. i članku 175. stavcima 7. i 8. ovoga Zakona, ako se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje, OBUSTAVLJA se isplata mirovine!

 

 

 

 

 

 

Prijevremena starosna mirovina:

Člankom 99. stavkom 3. ZOMO propisano je da se ne obustavlja mirovina:

 1. korisniku prijevremene starosne mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena

 

Obiteljska mirovina:

Člankom 99. stavkom 3. ZOMO propisano je da se ne obustavlja mirovina:

 1. korisniku obiteljske mirovine koji se tijekom korištenja prava zaposlido polovice punog radnog vremena.

 

Ostale kategorije:

Člankom 99. stavkom 3. ZOMO propisano je da se ne obustavlja mirovina:

 1. korisniku koji obavlja sezonske poslove u poljoprivredi prema propisima o poticanju zapošljavanja i drugim propisima kojima je ovo pitanje uređeno na drukčiji način odnosno izričito propisano da se ne obustavlja isplata mirovine
 2. korisniku koji ostvaruje drugi dohodak, odnosno obavlja drugu djelatnost (članak 17. ovoga Zakona)

www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr

 

Izradu platforme za područje ponovnog uključivanja i aktivacije umirovljenika na tržište rada sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj platforme isključiva je odgovornost Matice umirovljenika Hrvatske.