Mirovine prema prijašnjim novelama Zakona o mirovinskom osiguranju

Mirovine prema prijašnjim novelama Zakona o mirovinskom osiguranju

Korisnicima prava na starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu, invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti za rad i obiteljsku mirovinu, koji su ta prava ostvarili prema ranije važećim propisima o mirovinskom osiguranju do 31. prosinca 2013. pripada pravo na najnižu mirovinu u slučaju zaposlenja do polovice punog radnog vremena.


www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr

 

Izradu platforme za područje ponovnog uključivanja i aktivacije umirovljenika na tržište rada sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj platforme isključiva je odgovornost Matice umirovljenika Hrvatske.