Hrvatski branitelji i mirovina

Hrvatski branitelji i mirovina

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku starosne mirovine, starosne mirovine za dugogodišnjeg osiguranika i prijevremene starosne mirovine koji ostvari pravo na starosnu mirovinu, prijevremenu starosnu mirovinu ili starosnu mirovinu za dugogodišnjeg osiguranika prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, odnosno prema Zakonu o mirovinskom osiguranju uz primjenu ZOHBDR-a i nastavi raditi do polovice punog radnog vremena uz izmijenjeni ugovor o radu ili koji se tijekom korištenja prava zaposli do polovice punog radnog vremena isplata mirovine se ne obustavlja niti se mirovina smanjuje.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku invalidske mirovine zbog potpunog gubitka radne sposobnosti, ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji ili prijašnjim zakonima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, kod kojega je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao zbog ranjavanja, ozljede, zatočeništva u neprijateljskom logoru, zatvoru ili drugom neprijateljskom objektu, bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti zadobivene u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, dakle zbog uzroka u vezi s obranom suvereniteta Republike Hrvatske, ako se zaposli na manje od 3,5 sati dnevno, invalidska mirovina se ne obustavlja i ne podliježe kontrolnom pregledu, i to, ni nakon zaposlenja, ni nakon prestanka zaposlenja. Nakon prestanka zaposlenja staž osiguranja ne uračunava se u mirovinski staž, niti mu se nakon prestanka zaposlenja mirovina ponovno određuje.

Hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata, korisniku invalidske mirovine zbog djelomičnog gubitka radne sposobnosti, nastalog zbog okolnosti propisanih ZOHBDR-om, ako se zaposli ili počne obavljati djelatnost na temelju koje postoji obveza na osiguranje, mirovina se ne obustavlja, već se određuje primjenom mirovinskog faktora 0,6667.

Korisniku invalidske mirovine zbog profesionalne ili opće nesposobnosti za rad ostvarene prema posebnom propisu kojim su uređena prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata za vrijeme obavljanja dužnosti upravitelja zadruge bez plaće i naknade isplata mirovine se ne obustavlja, niti se određuje nova svota invalidske mirovine.


www.strukturnifondovi.hr 

www.esf.hr

 

Izradu platforme za područje ponovnog uključivanja i aktivacije umirovljenika na tržište rada sufinancirala je Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda. Sadržaj platforme isključiva je odgovornost Matice umirovljenika Hrvatske.