U sklopu projekta „SENIOR AKTIV - Program poticanja aktivnog starenja na području grada Zagreba“ Matica umirovljenika Hrvatske kao nositelj projekta u suradnji s Institutom za razvoj tržišta rada u razdoblju od srpnja do prosinca 2020. godine provela je istraživanje sa svrhom ispitivanja različitih aspekata kvalitete života starijih osoba u gradu Zagrebu kroz šest područja - briga za zdravlje, cjeloživotno učenje, aktivnosti u lokalnoj zajednici, podrška u zajednici, socijalni odnosi, i najaktualnije s obzirom na pojavu koronavirusne bolesti, spremnost starijih osoba da sudjeluju u aktivnostima projekta kroz alternativne oblike rada.

Istraživanje je provedeno terenski putem upitnika od 55 pitanja kvantitativnog i kvalitativnog tipa. Postavljena su tri cilja: istražiti kvalitetu života starijih osoba i razinu socijalne uključenosti u lokalnu zajednicu, istražiti stavove starijih osoba o aktivnostima u lokalnoj zajednici s naglaskom na aktivnosti planirane u projektu i istražiti promjene u životu starijih osoba nastavno na epidemiološku situaciju uslijed pojave koronavirusne bolesti.

Konačni broj u potpunosti ispunjenih upitnika od strane umirovljenik/ca s područja grada Zagreba bio je 1.135., 467 muškaraca i 668 žena, a prosječna dob sudionika/ca je 68 godina.

Sudionici u uzorku samoprocjenili su da im je opće zdravstveno stanje prosječno (M=5,53 od 1 do 10), a isto vrijedi i za funkcionalno i mentalno zdravlje.

Detaljnijim upitima o mentalnom zdravlju saznajemo da se javljaju određeni negativni doživljaji poput usamljenosti, osjećaja nepravde i nezadovoljstva, straha i zabrinutosti.

Samo 29,51% starijih izjavljuje kako je upoznata s pojmom cjeloživotnog učenja, ali gotovo sve starije osobe u uzorku (95,63%) smatraju da stariji mogu naučiti nova znanja i vještine.

Manji broj sudionika (12%) izjavljuje da su razmišljali o povratku na tržište rada, a razloge zašto ne bi objašnjavaju lošim zdravljem i lošim stavom o zapošljavanju umirovljenika.

Dostupnost sadržaja u lokalnoj zajednici procijenili su osrednjom ocjenom (M=2,59 od 1 do 5), isto kao i potrebu za sadržajima u lokalnoj zajednici (M=2,63 od 1 do 5).

Najspremniji su pohađati računalne radionice (52%), glazbene manifestacije (50%) i radionice o prevenciji bolesti (49%).

S podrškom lokalne zajednice su prosječno zadovoljni (M=3,54 od 1 do 5), ali smatraju da bi trebala biti veća podrška u vidu informiranja, unapređenja i proširenja usluga za starije te stvoriti uvjete za međusobno kvalitetnije druženje, što je jedan od ciljeva ovog projekta.

Velika većina sudionika (74%) nije voljna sudjelovati u alternativnim oblicima rada uslijed pojave koronavirusne bolesti, iz razloga nezainteresiranosti, ali i informatičkih teškoća (nemaju pristup računalu ili internetu ili se ne znaju služiti računalom).

Kod onih koji su odgovorili da bi sudjelovali u aktivnostima ako se organiziraju alternativni oblici rada (njih 26%), najveća zainteresiranost je za rad na otvorenom te prijenos radionica i aktivnosti uživo uz pomoć interneta i računala.